ระบบเช็คนักเรียนเข้าแถว
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ